Previous slide
Next slide

ORGANY SPÓŁDZIELNI

ORGANY SPÓŁDZIELNI

WALNE ZGROMADZENIE
Jest najwyższym organem Spółdzielni

W Spółdzielni „Przylesie” liczba członków przekracza 500 osób i dlatego Rada Nadzorcza może na co najmniej 21 dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia podjąć decyzję o podziale Walnego Zgromadzenia na części.
W przypadku podziału Walnego Zgromadzenia na części Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym, że nie mozna zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących sie w obrębie jednej nieruchomości do różnych części WZ.
Członek może brać udział jedynie w jednej części Walnego Zgromadzenia, do której należy.
Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście albo poprzez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
Członkowie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych i członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych, a członkowie będący osobami prawnymi – przez ustanowionych w tym celu swych pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona i przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Członkowie Zarządu, jeżeli nie są członkami Spółdzielni, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
Członek spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia wywiesza się w siedzibie Spółdzielni, na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych budynków oraz na stronie internetowej Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

RADA NADZORCZA
Sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Lubinie od miesiąca sierpnia 2018 r. zapewnia kontakt z jej członkami każdorazowo przy potrzebie przyjęcia do rozpatrzenia spraw objętych kompetencją Rady.
Ustalenie terminu dyżuru Członka Rady Nadzorczej odbywa się telefonicznie pod nr telefonu 76 749 79 00 (wew.7-Sekretariat) lub osobiście w Sekretariacie Spółdzielni.

1. Jaśkiewicz Piotr                – Przewodniczący
2. Kowalczyk Jacek             – Zastępca Przewodniczącego
3. Kuczyński Marcin            – Sekretarz
4. Berkowski Gracjan          – Członek
5. Fąfara Maciej                  – Członek
6. Janiszewski Mariusz       – Członek
7. Mazurkiewicz Kajetan     – Członek

8. Romanowski Łukasz      – Członek

ZARZĄD
Kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz

1. Tomasz Radziński         – Prezes Zarządu
2. Katarzyna Bobińska      – Zastępca Prezesa
3. Bogdan Urbański          – Zastępca Prezesa

RADY OSIEDLA
Reprezentują członków zamieszkałych na terenie organizacyjnie wyodrębnionych osiedli mieszkaniowych wobec innych organów Spółdzielni.

RADA OSIEDLA Nr I

1. Jóźwiak Tomasz      – Przewodniczący
2. Zabłotny Henryk     – Zastępca Przewodniczącego
3. Płachta Anna         – Sekretarz
4. Aksamit Adam        – Członek
5. Rygiel Stanisław      – Członek

RADA OSIEDLA Nr II

1. Piotr Szymański            – Przewodniczący
2. Czerniak Konstanty      – Zastępca Przewodniczącego
3. Hausknecht Dorota      – Sekretarz
4. Kijowski Paweł            – Członek